Huisreglement

LIDMAATSCHAP

Artikel 1

Leden die tot de vereniging zijn toegelaten, hebben een proefperiode van één jaar.

Artikel 2

Personen die regelmatig met leden meezeilen, worden geacht zich als lid te laten inschrijven. In ieder geval moet bij een tweepersoons catamaran de fokkenmaat zich als lid laten inschrijven.

Artikel 3

De aanmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging te geschieden.

Artikel 4

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.(art. 34 BW)

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 5

De rechten en verplichtingen voor alle leden en begunstigers zijn vermeld in de statuten en de reglementen. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage in het clubhuis en worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

Ieder wordt geacht met de inhoud bekend te zijn en verklaart door toetreding deze statuten en reglementen voor zich als bindend. Geen lid deelt in de rechten, gegeven in de statuten en reglementen, voordat aan alle  verplichtingen is voldaan.

Artikel 6

Overtreding of niet navolgen van de artikelen van de statuten en de reglementen kan schorsing tot gevolg hebben. De schorsing wordt uitgesproken door het bestuur en aan de betrokkene schriftelijk, met opgave van redenen, medegedeeld. De schorsing kan gevolgd worden door ontzetting uit het lidmaatschap. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

Artikel 7

Bij overtreding van de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, is het bestuur gerechtigd een boete aan de overtreder toe te kennen. De door de vereniging gemaakte kosten kunnen eveneens in rekening worden gebracht.

Artikel 8

Bij adreswijziging, wijziging bootgegevens etc. is men verplicht binnen een maand het secretariaat hiervan in kennis te stellen.

Artikel 9

Leden met een boot  dienen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor het vaartuig die op verzoek aan het bestuur dient te worden overlegd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 10

De hoogte van de contributie en andere bijdragen wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. Ieder ontvangt jaarlijks bericht omtrent de vastgestelde contributie c.q. bijdrage en is verplicht deze binnen een maand te voldoen.

De vastgestelde contributie en andere bijdragen worden vermeld in exhibit A van dit huishoudelijk regelement.

Artikel 11

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 12

Wanneer leden zich aanmelden als lid tijdens het verenigingsjaar kan het bestuur bepalen dat zij een bijdrage betalen overeenkomstig het aantal maanden na het tijdstip van aanmelding.

HET BESTUUR

Artikel 13

Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen meerderjarig te zijn.

Artikel 14

Onverminderd het bepaalde in de statuten heeft het bestuur tot taak:

 1. De behartiging van de verenigingsbelangen.
 2. De aanschaf en het onderhoud van het materiaal van de vereniging te realiseren.
 3. Het beheer over de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging.
 4. De aanstelling en het ontslag van personen in dienst van de vereniging.
 5. Het nemen van maatregelen en het samenstellen van reglementen.
 6. Het benoemen van personen welke zij nodig acht om het in haar werkzaamheden te doen bijstaan.

Artikel 15

Het bestuur is alleen gerechtigd besluiten te nemen indien de meerderheid aanwezig is. Indien drie of meer bestuursleden een bestuursvergadering nodig achten, is de voorzitter gehouden deze binnen acht dagen bijeen te roepen.

In zaken die geen uitstel kunnen lijden beslist het dagelijks bestuur en doet daar op de eerstvolgende bestuursvergadering melding van.

Artikel 16

De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waar de vereniging haar woonplaats heeft.(art. 29 BW)

Artikel 17

De bestuurders dragen zorg dat in het register steeds worden ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de bestuurders aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.(art. 29 BW)

Artikel 18

Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.(art. 8 BW)

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 19

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Artikel 20

Behalve de taken welke aan de voorzitter krachtens de statuten zijn toegekend, leidt hij de bestuursvergaderingen en belegt deze zo dikwijls hij dit nodig acht. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen en zorgt voor de handhaving van de orde in de vergaderingen. Hij kan de beraadslagingen sluiten, als hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te heropenen, als bij stemming blijkt dat de meerderheid dit verlangt.

Artikel 21

De taak van de secretaris is:

 1. Het bewaren van de verenigingsarchieven.
 2. Het uitschrijven van de vergaderingen
 3. Het opmaken van de agenda van de vergaderingen.
 4. Het notuleren van de vergaderingen.
 5. Het bijhouden van het ledenregister.
 6. Het versturen van mededelingen aan de ingeschrevenen van de vereniging.
 7. Het uitbrengen van een verslag op de ledenvergadering.
 8. Het behandelen van in- en uitgaande stukken en deze ter kennisname op de vergaderingen aanvoeren.

Artikel 22

De taak van de penningmeester is:

 1. Het beheren van de gelden en de geldswaarden van de vereniging.
 2. Het verzorgen van een geregelde boekhouding.
 3. Het innen van alle verenigingsgelden.
 4. Het betalen van schulden, welke ten name van de vereniging gemaakt zijn, onder overlegging van een nota geparafeerd door het bestuurslid die de werkopdracht of leverantie heeft doen uitvoeren.
 5. Het samenstellen van een balans en een verlies- en winstrekening over het afgelopen boekjaar.
 6. Het samenstellen van een begroting voor het komende boekjaar.
 7. Ten aanzien van het beleid op de vergaderingen mededelingen doen, waaraan geplande werkzaamheden of activiteiten gestaafd kunnen worden.

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

Artikel 23

Ieder ter vergadering komend lid tekent de presentielijst. De lijst blijft op de tafel van de secretaris liggen ter ondertekening door later komende leden.

Artikel 24

Een vergadering wordt, als het vereiste aantal leden aanwezig is dan wel vertegenwoordigd zijn, op het tijdstip tegen hetwelk de leden zijn opgeroepen, door de voorzitter geopend.

Indien na dat tijdstip het vereiste aantal leden niet aanwezig is dan wel vertegenwoordigd zijn, verdaagt de voorzitter de vergadering.

Artikel 25

De voorzitter kan de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen, als hij dit met het oog op de loop der werkzaamheden wenselijk acht.

De vergadering wordt hervat nadat die tijd verlopen is.

Artikel 26

Geen lid voert het woord, dan na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen is. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd, tenzij het bestuur anders besluit en tenzij het woord gaat over de orde.

Artikel 27

Een spreker mag niet gestoord worden, tenzij de voorzitter hem aan het opvolgen van het reglement moet herinneren of hem wil verzoeken de nodige beknoptheid in acht te nemen. De voorzitter kan interrupties toelaten.

Artikel 28

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.(art. 40 BW)

COMMISSIES

Artikel 29

Door de algemene vergadering kan een commissie benoemd worden om een zaak in onderzoek te nemen.

Artikel 30

De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die meerderjarig zijn.

Naast de kascommissie worden door de algemene vergadering twee plaatsvervangende leden benoemd.

Ieder jaar treedt volgens een op te maken rooster een lid af en wordt in beginsel opgevolgd door een van de plaatsvervangende leden.

De zittingsperiode van een commissielid is maximaal twee jaar.

Artikel 31

De ballotagecommissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris en adviseert het bestuur omtrent de toelating van alle leden en begunstigers.

Artikel 32

De taken van de wedstrijdcommissie zijn onder meer:

 • het organiseren van verenigingswedstrijden en -tochten
 • het organiseren van zogenaamde ‘open’ wedstrijden
 • het organiseren van wedstrijden die door club georganiseerd worden
 • het organiseren van lezingen, cursussen e.d.

Artikel 33

De taken van de technische commissie zijn onder meer:

 • het in goede staat laten houden van de verenigingsaccommodatie, materiaal en materieel.
 • het laten uitvoeren van werkzaamheden door leden zoals gepland door het bestuur
 • toezicht houden op en indelen van de ligplaatsen.

Artikel 35

De taak van de barcommissie is het vervullen van een ondersteunende functie voor wat betreft het barbeheer en het adviseren van het bestuur hieromtrent.

Artikel 36

De voormalige commissie Ronde Tiengemeten is per 27 juli 1987 overgegaan in de Stichting Ronde Tiengemeten (zie hiervoor de statuten van de stichting).

Zo nodig kan de stichting voor samenwerking een beroep doen op een of meerdere commissies en andere verenigingen.

LIGPLAATSEN, VAAR- EN STRANDREGELS

Artikel 37

Omtrent de ligplaatsen is het volgende geregeld:

 1. Ligplaatsen zijn in beheer van de vereniging en worden uitgegeven door het bestuur.
 2. Alleen leden kunnen in aanmerking komen voor een vaste ligplaats.
 3. Passanten kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ligplaats. De maximum duur van is bepaald op 4 weken.
 4. Het aanvragen van een ligplaats dient schriftelijk aan het secretariaat te geschieden met opgave van type, breedte over alles, zeilnummer en eventuele naam van de catamaran.
 5. Indien alle ligplaatsen zijn uitgegeven, houdt de secretaris een wachtlijst bij met een maximum van 20.
 6. Per lid, die eigenaar is van een catamaran of open zeilboot, kan een ligplaats worden uitgegeven; deze is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij het bestuur anders beslist.
 7. Uitsluitend open catamarans of open zeilboten komen voor een ligplaats in aanmerking.
 8. Bij verkoop van de catamaran of aankoop van een andere catamaran, dient dit terstond aan het secretariaat te worden gemeld.
 9. Indien voor meerdere dagen de ligplaats verlaten wordt, is de ligplaatshouder verplicht dit te melden aan het bestuur; de ligplaats kan dan worden toegewezen aan passanten.
 10. Het gebruik van de ligplaatsen is voor rekening en risico van de gebruikers; schade aan eigendommen der vereniging kan op de veroorzaker worden verhaald.
 11. De vereniging is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen van de catamarans of open boten en catamarans onder transport, dan wel andere persoonlijke eigendommen.
 12. Van de ligplaatsen kan uitsluitend gebruik worden gemaakt in de maanden maart tot en met november, tenzij het bestuur anders beslist.
 13. Op het Quackstrand stallen leden van de vereniging hun catamarans uitsluitend op de bij de vereniging in het beheer zijnde ligplaatsen, edoch op aanwijzing van de technische commissie of het dagelijks bestuur.

Artikel 38

Leden krijgen pas de beschikking over een ligplaats, indien aan alle verplichtingen hiervoor zijn voldaan. Leden waaraan geen ligplaats is toegewezen, verkrijgen 20% korting op het passantentarief, indien zij van een ligplaats gebruik maken.

Artikel 39

Indien anderen dan de ligplaatshouder de catamaran of open zeilboot in gebruik hebben, dient dit met een schriftelijke toestemming van de eigenaar aan het bestuur bekend te worden gemaakt.

Artikel 40

De eigenaar van iedere catamaran is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk vastleggen van de boot. Bestuur c.q. technische commissie zijn bevoegd, na de eigenaar hiertoe eerst zelf in de gelegenheid te hebben gesteld, hiervoor zorg te dragen. Eventuele kosten komen ten laste van de eigenaar.

Artikel 41

De catamarans en open zeilboten dienen te worden vastgemaakt met deugdelijke lijnen van tenminste 10 mm dikte, welke bevestigd moeten zijn aan minimaal drie goed verankerde bevestigingspunten.

Artikel 42

Het storten van afval en vuil mag alleen geschieden in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Artikel 43

Opslag van trailers, goederen en andere stoffen op de terreinen van de vereniging is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur. Het is niet toegestaan dat leden goederen anders dan de zeilen en onderdelen opslaan in het clubgebouw op een door de technische commissie aangewezen plaats.

Artikel 44

Voertuigen dienen geplaatst te worden op de daarvoor bestemde parkeerterreinen. Het is verboden om met een voertuig over het voetpad door de duinen naar het clubgebouw c.q. het strand te rijden. Uitsluitend vergunninghouders hebben het recht hiertoe. Uitzonderingen kunnen alleen door en na overleg met het bestuur worden verleend.

Artikel 45

Het aan- en afvoeren van catamarans en open boten mag alleen plaatsvinden voor 9.00 uur of na 18.00 uur. Het aan- en afvoeren geschiedt door het verenigingsvoertuig.

Artikel 46

Het maken van reclame en het te koop aanbieden van goederen op de terreinen van de vereniging is niet toegestaan. Met toestemming van het bestuur kunnen deze acties gevoerd worden via de publicatieborden en op de website.

Artikel 47

Zonder medeweten van het bestuur en technische commissie mag niet van ligplaats worden verwisseld.

Artikel 48

Gebruikers van ligplaatsen dienen de aanwijzingen van het bestuur c.q. de technische commissie naar vermogen uit te voeren.

Artikel 49

Het bestuur c.q. de technische commissie hebben het recht, indien de eigenaar niet bereikbaar is,  de boot te doen verplaatsen.

Artikel 50

Iedere zeiler is verplicht om tijdens het zeilen een zwemvest te dragen. Het niet dragen van een zwemvest kan sancties tot gevolg hebben. Deze kan worden opgelegd door het bestuur.

REGELS ZELFWERKZAAMHEID & BARDIENST

Artikel 51

Alle leden zijn verplicht jaarlijks werkzaamheden en bardienst te verrichten ten behoeve van de vereniging.

Tijdens iedere ALV zal de inschrijftermijn voor de zelfwerkzaamheid worden medegedeeld. Na het sluiten van de inschrijftermijn heeft het bestuur het recht om de leden die zich nog niet voor de zelfwerkzaamheid en/of bardienst hebben ingeschreven in te delen.

Jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zullen verschoond blijven van bardienst en zelfwerkzaamheid.

Voor het niet verrichten van een bardienst of zelfwerkzaamheid wordt een boete berekend, deze staat vermeld in exhibit A. Dit bedrag zal worden gebruikt om een vergoeding te betalen aan derden om uw zelfwerkzaamheid/bardienst over te nemen.

De werkzaamheden voor de zelfwerkzaamheid worden samen u en de technische commissaris bepaald.

Er zal een beroep op u gedaan worden om een dag de bar te beheren. U dient de gehele dag aanwezig te zijn. U wordt wegwijs gemaakt door de barbeheerder/barcommissie

De in het kader van de zelfwerkzaamheid verrichte werkzaamheden of (bar) diensten geschieden geheel voor eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of ongemak hierdoor ontstaan.

ONTBINDING

Artikel 52

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.(art. 23 BW)

Artikel 53

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, daartoe aangewezen bij of krachtens de statuten of bij gebreke van zodanige aanwijzing door de algemene vergadering benoemd.(art. 24 BW)

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 54

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het reglement zal worden voorgesteld. De wijzigingen dienen de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen en treden na goedkeuring direct in werking.

SLOTBEPALING

Artikel 55

De uitlegging of verklaring van de reglementen, voor zover daar twijfel over mocht bestaan, is voorbehouden aan het bestuur. In gevallen waarin zij niet voorzien, beslist het bestuur. Het betreffende besluit wordt  op de website gepubliceerd.

Artikel 56

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 • Begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie
 • Personendie zelfwerkzaamheid hebben, met het oog op het rijden van de tractor en het varen onder invloed.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Bestuur en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst en/of zelfwerkzaamheid.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.

Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Iedere vorm van seksuele intimidatie kan worden gemeld bij een in het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon. Het bestuur houdt zich het recht voor om tegen de intimiderende gepaste maatregelen te nemen. De mate hiervan zal bepaald worden binnen het dagelijks bestuur. Een vertrouwens persoon zal door het bestuur worden gekozen en bekend gemaakt.

EXHIBIT A (update maart 2013)

Lidmaatschap

Het aantal lidmaatschappen is afhankelijk van het type boot. Dit wil zeggen een 1 of 2 persoonsboot. Indien u een 2 persoonsboot heeft, basis is de notatie op de Texelrating, zal bij het niet bekend zijn van de beide leden de kosten van beide leden dienen te worden voldaan door het lid dat bekend is binnen de leden administratie van CV Hellecat.

Senioren lidmaatschapvanaf 21 jaar€ 125,-per jaar
Jeugdlidmaatschap16 jaar tot 21 jaar€ 60,-per jaar
Jeugdlidmaatschaptot 16 jaar€ 30,-per jaar
Inschrijfgeld / administratiekosten per boot€ 40,-eenmalig

Liggeld

Liggeld per boot€ 180,-per seizoen
Liggeld per jeugdboot (tot 21 jaar)€ 90,-per seizoen
Liggeld passanten (maximaal 4 weken per seizoen)€ 50,-per week
Ligegld passanten (Hellecat leden, maximaal 4 weken)€ 30,-per week
Liggeld / stalling winterzeilen€ 120,-per winterseizoen

Boete

Boete€ 75,-per keer